Antares Programming

Mga Article

Mga CSS Selector

Bukod sa HTML tags, puwede tayong gumamit ng patterns, o selectors, para sabihin sa CSS kung sa aling HTML elements lang mag-a-apply ang styling natin.

Tingnan lahat

Latest infographics

Tulungan ang Antares Programming

Tulungan kaming makapaglabas ng mas maraming content para sa mas marami pang developers. Tumatanggap kami ng donations!

Back to top